สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สีเทียนเป็นสีแท่ง ใช้ง่าย สามารถระบายทับกันได้ มีเทคนิคการใช้หลายแบบ เมื่อใช้สีเทียนเสร็จแล้ว ควรเก็บให้เรียบร้อย ไม่ให้ถูกแสงแดด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ 1.1  ป.1/3 มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์

          ป.1/4 สร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่ายๆ

ศ 1.2  ป.1/1 ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์

1. สามารถบอกวิธีการใช้ การเก็บรักษาสีเทียนในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์

2. สามารถสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้สีเทียน

             3. เห็นคุณค่าของอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์

             4. เห็นความสำคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

1 ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

2 ประเมินจากแบบประเมินชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยที่ 2 สร้างสรรค์งานศิลป์
ชั่วโมง สร้างสรรค์งานศิลป์
เรื่อง วาดภาพระบายสีเทียน 15 ก.ค. 64
แผนการสอน ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช และครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์
ครูผู้สอน ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช และครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์