สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น จะต้องศึกษาจากหลักฐานที่พบในท้องถิ่น มีทั้งหลักฐานชั้นต้นซึ่งเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นในช่วงที่เกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆ และหลักฐานชั้นรอง เป็นหลักฐานที่สร้างขึ้นภายหลัง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์/ตัวชี้วัด

1 อธิบายเกณฑ์การจำแนกหลักฐานที่พบในท้องถิ่นได้

2 ทักษะการจำแนกหลักฐานที่พบในท้องถิ่น

3 เห็นความสำคัญของการจำแนกหลักฐานที่พบในท้องถิ่น

การวัดผลและประเมินผล

ชิ้นงานหรือภาระงาน

8.1 ใบงาน เรื่อง หลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น

8.2 ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 ย้อนรอยไทย
ชั่วโมง ย้อนรอยไทย
เรื่อง เกณฑ์การจำแนกหลักฐานที่พบในท้องถิ่น 14 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียน และ ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียน และ ครูนจรักษ์ สุขเจริญ