สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเจริญเติบโตของร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัย เพศชายและเพศหญิงอายุ 9-12 ปี มีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ควบคู่กันไป พัฒนาการด้านสติปัญญาเป็นความสามารถในการจำ การรู้จักคิด การใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาในช่วงอายุ 9-12 ปี จึงมีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดีขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 1.1 ป.4/1 อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายพัฒนาการด้านสติปัญญาช่วงอายุ 9-12 ปี

2. ฝึกปฏิบัติวิธีการพัฒนาสติปัญญา

3. เห็นความสำคัญของเสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญาในช่วงอายุ 9-12 ปี

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. กิจกรรมทายคำจากภาพ

3. กิจกรรมเบรนยิม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่ 1 การเจริญเติบโตตามวัย
ชั่วโมง การเจริญเติบโตตามวัย
เรื่อง พัฒนาการด้านสติปัญญา 15 มิ.ย. 64
แผนการสอน ครูสุจิตรา บุญธรรม และ ครูปฏิญญา ประจัญบาน
ครูผู้สอน ครูสุจิตรา บุญธรรม และ ครูปฏิญญา ประจัญบาน