สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 วัฏจักรชีวิตของกบและปลาทูแตกต่างกัน โดยขณะเจริญเติบโตกบจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะการกินอาหาร และแหล่งที่อยู่ส่วนปลาทู ไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ว 1.2 ป. 3/3 สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด

จุดประสงค์การเรียนรู้

 รวบรวมข้อมูลและสร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์   

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์ด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตสัตว์
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 วัฏจักรชีวิตของสัตว์
เรื่อง วัฏจักรชีวิตสัตว์ (ตอนที่ 3) 5 ก.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม และสื่อวีดิทัศน์)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูชนาธิป แดงฉ่ำ
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูชนาธิป แดงฉ่ำ