สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว มีหลักในการอ่านที่ต้องนำไปฝึกปฏิบัติ และต้องมีมารยาทในการอ่าน การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว ควรอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง ร ล และคำควบกล้ำ รวมถึงการใช้น้ำเสียงให้เหมาะสมกับสารแต่ละประเภท เพื่อให้สื่อความหมายไปยังผู้ฟังได้ถูกต้องและชัดเจน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
    ท ๒.๑ ม.๒/๑ การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง
วัตถุประสงค์
   ๑. บอกหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วได้
   ๒. อ่านออกเสียงเสียงร้อยแก้วได้
 

การวัดผลและประเมินผล

ประเมิน เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร้อยเรียงขับขาน
ชั่วโมง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 4 มิ.ย.64 (มีใบความรู้ ใบงาน และเสียงวีดิโอประกอบการเรียนการสอน)
แผนการสอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์
ครูผู้สอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์