ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 56
แผนการสอน ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง
ครูผู้สอน ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง
กําหนดการรายชั่วโมง

ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐีน้อย
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 ชีวิตพอเพียง
1
  บทบาทของผู้ผลิต 18 พ.ค. 2563
2
  ประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการ 20 พ.ค. 2563
3
  บทบาทผู้บริโภค 22 พ.ค. 2563
4
  คุณค่าและประโยชน์ของผู้บริโภคที่รู้เท่าทัน 25 พ.ค. 2563
5
  หลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 27 พ.ค. 2563
6
  เศรษฐกิจพอเพียงระดับครอบครัว 29 พ.ค. 2563
7
  เศรษฐกิจพอเพียงในระดับโรงเรียน 1 มิ.ย. 2563
8
  เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน 5 มิ.ย. 2563
9
  ความหมายและประโยชน์ของทรัพยากร 8 มิ.ย. 2563
10
  ประเภทของทรัพยากร 10 มิ.ย. 2563
11
  หลักการและวิธีใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 12 มิ.ย. 2563
12
  ประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 15 มิ.ย. 2563
13
  การสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากร 17 มิ.ย. 2563
14
  วางแผนการใช้ทรัพยากร 19 มิ.ย. 2563
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 2 ออมไว้ไม่ขัดสน
1
  หน่วยเศรษฐกิจ 22 มิ.ย. 2563
2
  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคาร และรัฐบาล 24 มิ.ย. 2563
3
  ภาษี 26 มิ.ย. 2563
4
  ประเภทของภาษี 29 มิ.ย. 2563
5
  หน่วยงานที่เก็บภาษี 1 ก.ค. 2563
6
  ประโยชน์ของภาษี 3 ก.ค. 2563
7
  สิทธิของผู้บริโภค 8 ก.ค. 2563
8
  หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค 10 ก.ค. 2563
9
  สิทธิของผู้ใช้แรงงานในประเทศไทย 13 ก.ค. 2563
10
  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น 15 ก.ค. 2563
11
  กลุ่มออมทรัพย์ 17 ก.ค. 2563
12
  กลุ่มแม่บ้าน 20 ก.ค. 2563
13
  กองทุนหมู่บ้าน 22 ก.ค. 2563
14
  วิสาหกิจชุมชน 24 ก.ค. 2563
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คนดีศรีแผ่นดิน
เรื่อง 2.1 หน่วยย่อยที่ 1 ต้นกล้าคนดี
1
  ความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรม 27 ก.ค. 2563
2
  ประเภทของวัฒนธรรม 29 ก.ค. 2563
3
  การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม 31 ก.ค. 2563
4
  แนวทางการรักษาวัฒนธรรมไทย 3 ส.ค. 2563
5
  ความหมายและความสำคัญของมารยาทไทย 5 ส.ค. 2563
6
  การปฏิบัติตนตามมารยาทไทย 7 ส.ค. 2563
7
  วัฒนธรรมไทยภาคเหนือ 10 ส.ค. 2563
8
  วัฒนธรรมไทยภาคอีสาน 14 ส.ค. 2563
9
  วัฒนธรรมไทยภาคกลาง 17 ส.ค. 2563
10
  วัฒนธรรมไทยภาคใต้ 19 ส.ค. 2563
11
  คุณค่าทางวัฒนธรรมและแนวทางการรักษาวัฒนธรรม 21 ส.ค. 2563
12
  ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ 24 ส.ค. 2563
13
  ประโยชน์ของการติดตามข้อมูลข่าวสาร 26 ส.ค. 2563
เรื่อง 2.2 หน่วยย่อยที่ 2 สิทธิเด็กไทย
1
  ความหมายและความสำคัญของกฎหมาย 28 ส.ค. 2563
2
  กฎหมายจราจร 31 ส.ค. 2563
3
  กฎหมายทะเบียนราษฎร 2 ก.ย. 2563
4
  กฎหมายสารเสพติดให้โทษ 4 ก.ย. 2563
5
  กฎหมายท้องถิ่น 7 ก.ย. 2563
เรื่อง 2.3 หน่วยย่อยที่ 3 วิถีประชาธิปไตย
1
  รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น 9 ก.ย. 2563
2
  บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 ก.ย. 2563
3
  บทบาทหน้าที่ของรัฐบาล 14 ก.ย. 2563
4
  เปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล 16 ก.ย. 2563
5
  ระบอบการปกครองในโลกของเรา 18 ก.ย. 2563
6
  ประวัติการปกครองไทย 21 ก.ย. 2563
7
  การปกครองระบอบประชาธิปไตย 23 ก.ย. 2563
8
  ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 25 ก.ย. 2563
9
  การส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ 28 ก.ย. 2563
10
  การเลือกตั้ง 30 ก.ย. 2563

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By pomkarasin@gmail.com | 28.06.18 | 1,535 2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  2. Post By varitnuntak@gmail.com | 27.11.18 | 972 0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  1. Post By pomkarasin@gmail.com | 28.06.18 | 1,535 2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  2. Post By varitnuntak@gmail.com | 27.11.18 | 972 0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม