ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 56
แผนการสอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว

ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)

แผนการสอน วิทยาศาสตร์ (วิทยาการคำนวณ)

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ) รหัส ว11101 ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 มารู้จักคอมพิวเตอร์
1
  มารู้จักคอมพิวเตอร์ 7 พ.ย. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.2 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
1
  ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 14 พ.ย. 62
เรื่อง 1.3 การใช้งานคอมพิวเตอร์
1
  การใช้งานคอมพิวเตอร์ 21 พ.ย. 62
เรื่อง 1.4 สนุกกับเมาส์
1
  สนุกกับเมาส์ 28 พ.ย. 62
เรื่อง 1.5 สนุกกับแป้นพิมพ์
1
  สนุกกับแป้นพิมพ์ 12 ธ.ค. 62
เรื่อง 1.6 การใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์ข้อความ
1
  การใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์ข้อความ(่1) 19 ธ.ค. 62 (มีใบความรู้)
2
  การใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์ข้อความ(2) 26 ธ.ค. 62 (มีใบความรู้)
3
  การใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์ข้อความ(3) 2 ม.ค. 63 (มีใบความรู้)
4
  การใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์ข้อความ(4) 9 ม.ค. 63 (มีใบความรู้)
เรื่อง 1.7 อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
1
  อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น(1) 23 ม.ค. 63 (มีใบความรู้)
2
  อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น(2) 30 ม.ค. 63 (มีใบความรู้)
เรื่อง 1.8 การใช้โปรแกรมฝึกวาดภาพระบายสี
1
  การใช้โปรแกรมฝึกวาดภาพระบายสี(1) 6 ก.พ. 63
2
  การใช้โปรแกรมฝึกวาดภาพระบายสี(2) 13 ก.พ. 63 (มีใบความรู้)
3
  การใช้โปรแกรมฝึกวาดภาพระบายสี(3) 20 ก.พ. 63
4
  การใช้โปรแกรมฝึกวาดภาพระบายสี(4) 27 ก.พ. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ