ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 37
แผนการสอน ครูอภิวรรณ จันทะวงศ์
ครูผู้สอน ครูอภิวรรณ จันทะวงศ์

ครูอภิวรรณ จันทะวงศ์
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 1
เรื่อง 1.1 เรื่อง Hello
1
  เรื่อง Hello 18 พ.ค. 63
เรื่อง 1.2 เรื่อง Nice to meet you
1
  เรื่อง Nice to meet you 20 พ.ค. 63
เรื่อง 1.3 เรื่อง Know about me
1
  เรื่อง Know about me 25 พ.ค. 63
เรื่อง 1.4 เรื่อง Parts of your body
1
  เรื่อง Parts of your body 27 พ.ค. 63
เรื่อง 1.5 เรื่อง Monster ‘s Body
1
  เรื่อง Monster ‘s Body 1 มิ.ย. 63
เรื่อง 1.6 เรื่อง Tell me more
1
  เรื่อง Tell me more 8 มิ.ย. 63
เรื่อง 1.7 เรื่อง Who is this?
1
  เรื่อง Who is this? 10 มิ.ย. 63
2
  เรื่อง Who is this? 15 มิ.ย. 63
เรื่อง 1.8 เรื่อง What color is it?
1
  เรื่อง What color is it? 17 มิ.ย. 63
เรื่อง 1.9 เรื่อง My clothes1
1
  เรื่อง My clothes1 22 มิ.ย. 63
2
  เรื่อง My clothes1 24 มิ.ย. 63
เรื่อง 1.10 เรื่อง My clothes2
1
  เรื่อง My clothes2 29 มิ.ย. 63
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 2
เรื่อง 2.1 เรื่อง My family
1
  เรื่อง My family 1 ก.ค. 63
เรื่อง 2.2 เรื่อง Family members
1
  เรื่อง Family members 8 ก.ค. 63
เรื่อง 2.3 เรื่อง Family Tree
1
  เรื่อง Family Tree 13 ก.ค. 63
เรื่อง 2.4 เรื่อง Happy family
1
  เรื่อง Happy family 15 ก.ค. 63
เรื่อง 2.5 เรื่อง My job
1
  เรื่อง My job 20 ก.ค. 63
2
  เรื่อง My job 22 ก.ค. 63
เรื่อง 2.6 เรื่อง Family’s job
1
  เรื่อง Family’s job 27 ก.ค. 63
เรื่อง 2.7 เรื่อง My dream job
1
  เรื่อง My dream job 29 ก.ค. 63
เรื่อง 2.8 เรื่อง Animals at home
1
  เรื่อง Animals at home 3 ส.ค. 63
2
  เรื่อง Animals at home 5 ส.ค. 63
เรื่อง 2.9 เรื่อง My lovely pets.
1
  เรื่อง My lovely pets. 10 ส.ค. 63
เรื่อง 2.10 เรื่อง A bird is on a tree
1
  เรื่อง A bird is on a tree 17 ส.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 3
เรื่อง 3.1 เรื่อง Things in the classroom
1
  เรื่อง Things in the classroom 19 ส.ค. 63
2
  เรื่อง Things in the classroom 24 ส.ค. 63
เรื่อง 3.2 เรื่อง Numbers
1
  เรื่อง Numbers 26 ส.ค. 63
เรื่อง 3.3 เรื่อง How many
1
  เรื่อง How many 31 ส.ค. 63
เรื่อง 3.4 เรื่อง Get ready
1
  เรื่อง Get ready 2 ก.ย. 63
เรื่อง 3.5 เรื่อง Classroom language
1
  เรื่อง Classroom language 7 ก.ย. 63
เรื่อง 3.6 เรื่อง Classroom instructions
1
  เรื่อง Classroom instructions 9 ก.ย. 63
เรื่อง 3.7 เรื่อง Time
1
  เรื่อง Time 14 ก.ย. 63
2
  เรื่อง Time 16 ก.ย. 63
เรื่อง 3.8 เรื่อง School subjects
1
  เรื่อง School subjects 21 ก.ย. 63
2
  เรื่อง School subjects 23 ก.ย. 63
เรื่อง 3.9 เรื่อง Days in a week
1
  เรื่อง Days in a week 28 ก.ย. 63
เรื่อง 3.10 เรื่อง Around school
1
  เรื่อง Around school 30 ก.ย. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By punyasrijumpa@gmail.com | 01.11.18 | 1,309 1 ภาษาอังกฤษ