สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         จำนวนที่มีเลขโดดในหลักหน่วยเป็น 0  2  4  6  8  เป็นจำนวนคู่

         จำนวนที่มีเลขโดดในหลักหน่วยเป็น 1  3  5  7  9  เป็นจำนวนคี่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค1.1 ป.2/1 บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ  ตามจำนวนที่กำหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0

2. จุดประสงค์

           2.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                          

           บอกได้ว่าจำนวนที่อยู่ในชีวิตจริงจำนวนใดเป็นจำนวนคู่ และจำนวนใดเป็นจำนวนคี่

          2.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)                                                                            
                  สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

         2.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                    

                  เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

การวัดผลและประเมินผล

 1. การประเมินจากแบบฝึกหัด

 2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

 3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง จำนวนคู่และจำนวนคี่ 11 มิ.ย. 67 (มีแบบฝึกหัด)