สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. เราสามารถบอกจานวนของสิ่งต่าง ๆ ได้โดยการนับ
2. การนับเพื่อบอกจานวนของสิ่งต่าง ๆ อาจนับทีละ 5 ห้า สิบ สิบห้า ... หนึ่งร้อย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.2/1 บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด อ่าน และ
เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0
จุดประสงค์
1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
นับและบอกจานวนไม่เกิน 100 โดยการนับทีละ 5
2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)
สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนาไปใช้ในชีวิตจริงได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากแบบฝึกหัด
2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน
3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง การนับทีละ 5 20 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด )