สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พืชมีส่วนต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ดังนี้ รากทำหน้าที่ดูดน้ำ ลำต้นทำหน้าที่ลำเลียงน้ำ ใบทำหน้าที่สร้างอาหาร ดอกทำหน้าที่ล่อแมลง ผลห่อหุ้มเมล็ด และเมล็ดทำให้เกิดต้นใหม่ได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.2  ป. 1/1 ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และ พืช รวมทั้งบรรยายการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ จากข้อมูลที่รวบรวมได้

จุดประสงค์

 1.ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)        

   - บอกหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)

   1) สังเกตหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช

   2) ลงความเห็นจากข้อมูล เกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินความรู้ ความเข้าใจ (K)

2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (P)

3 ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 1 สัตว์และพืช
ชั่วโมง สัตว์และพืช
เรื่อง ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืชมีอะไรบ้าง (3) 20 มิ.ย. 67 (มีบัตรคำและบัตรภาพ)