สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พืชมีส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และภายในผลมีเมล็ด และมีแต่ละส่วนมีลักษณะต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.2  ตัวชี้วัด ป. 1/1 ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และ พืช รวมทั้งบรรยายการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ จากข้อมูลที่รวบรวมได้

จุดประสงค์

1.ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)        

  - ระบุชื่อและลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของพืช

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)

    1) สังเกตลักษณะส่วนต่าง ๆ ของพืช

    2) จัดกระทำและสื่อความหมายโดยบันทึกชื่อและลักษณะส่วนต่าง ๆ ของพืช

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

     1) มีความมุ่งมั่นในการทำกิจกรรม

     2) มีความละเอียดถี่ถ้วนในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินความรู้ ความเข้าใจ (K)

2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3 ประเมินคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

4 ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

5 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 1 สัตว์และพืช
ชั่วโมง สัตว์และพืช
เรื่อง ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืชมีอะไรบ้าง (1) 13 มิ.ย. 67 (มีใบงาน บัตรคำ และแบบประเมินตนเอง)