สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สัตว์มีส่วนต่าง ๆ หลายส่วน ซึ่งแต่ละส่วนมีลักษณะต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.2   ป. 1/1 ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และ พืช รวมทั้งบรรยายการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ จากข้อมูลที่รวบรวมได้

จุดประสงค์

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)        

  - บอกลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ และสิ่งที่สัตว์กำลังทำ

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)

    1) สังเกตลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์

    2) จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

    - มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินบประเมินความรู้ ความเข้าใจจากการตอบคำถามในชั้นเรียนและการทำใบงาน (K)

2. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรมจากแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (P)

3. ประเมินคุณลักษณะเจตคติ ค่านิยม(A)

4. ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

5. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 1 สัตว์และพืช
ชั่วโมง สัตว์และพืช
เรื่อง ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์มีอะไรบ้าง (1) 16 พ.ค. 67 (มีใบกิจกรรมและใบงาน)