สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ และประโยคที่ใช้ถามตอบเกี่ยวกับอาชีพ การพูดสนทนาถามตอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของตนเอง ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.1/2, ป.1/3  ต 1.2 ป.1/1,  ต 1.3 ป.1/1, ต 4.1 ป.1/1

จุดประสงค์

1 บอกความหมายคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับอาชีพได้

2. อ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับอาชีพได้

3. พูดถาม-ตอบเกี่ยวกับอาชีพได้                         

 

การวัดผลและประเมินผล

1. ความถูกต้องในการบอกความหมายคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับอาชีพได้

2. ความถูกต้องอ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับอาชีพได้

3  ความถูกต้องในการพูดถาม-ตอบเกี่ยวกับอาชีพได้ 

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Unit 2 : Family
ชั่วโมง Family
เรื่อง My Job 1 25 ก.ค. 67 (มีใบงาน)