สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่ใช้สนทนาเกี่ยวกับพ่อ แม่ การพูดแนะนำสมาชิกในครอบครัว การพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.1/2, ป.1/3  ต 1.2 ป.1/1,  ต 1.3 ป.1/1, ต 3.1 ป.1/1, ต 4.1 ป.1/1

จุดประสงค์

1 บอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้

2 อ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้

3 บอกโครงสร้างประโยคที่ใช้พูดแนะนำสมาชิกในครอบครัวได้

4 พูดบรรยายเกี่ยวกับพ่อแม่ พี่ชาย/น้องชาย พี่สาว/น้องสาวได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ความถูกต้องในการบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับพ่อ แม่

2. ความถูกต้องอ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว

3  ความถูกต้องในการบอกโครงสร้างประโยคที่ใช้พูดแนะนำสมาชิกในครอบครัว

4  ความถูกต้องในการพูดบรรยายพ่อแม่ พี่ชาย น้องชาย พี่สาว น้องสาว

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Unit 2 : Family
ชั่วโมง Family
เรื่อง Family Tree 15 ก.ค. 67 (มีใบงาน)