สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียน การเรียนรู้เกี่ยวกับสีของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายจะทำให้นักเรียนมีความรู้และสามารถนำสิ่งใกล้ตัวไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.1/2, ต 1.2 ป.1/1,  ต 2.2 ป.1/1, ต 3.1 ป.1/1 

จุดประสงค์

1 บอกความหมายคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสีและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายได้

2. พูดถาม-ตอบ ให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับสีและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายโดยใช้โครงสร้างประโยคที่เรียนได้

3. อ่านและเขียนตัวอักษรได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. ความถูกต้องในการบอกความหมายเรื่องสีและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายได้ถูกต้อง

2. ความถูกต้องพูดถาม-ตอบ ให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับสีและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายโดยใช้โครงสร้างประโยคที่เรียน      

3.  ความถูกต้องในการอ่านและเขียนตัวอักษร   

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Unit 1 : Self
ชั่วโมง Self
เรื่อง My Clothes 2 1 ก.ค. 67 (มีใบงาน)