สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียน การเรียนรู้เกี่ยวกับสีของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายจะทำให้นักเรียนมีความรู้และสามารถนำสิ่งใกล้ตัวไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.1/2, ต 1.2 ป.1/1,  ต 2.2 ป.1/1, ต 3.1 ป.1/1 

จุดประสงค์

1 อ่านออกเสียงคำศัพท์เรื่องสีได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน

2 บอกความหมายของคำศัพท์เรื่องสีได้ถูกต้อง

3 พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับสีได้

4 อ่านและเขียนตัวอักษรได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. ความถูกต้องในการออกเสียงคำศัพท์และบอกความหมายเรื่องสีได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง

2. ความถูกต้องพูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับสีได้

3.  ความถูกต้องในการอ่านและเขียนตัวอักษร   

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Unit 1 : Self
ชั่วโมง Self
เรื่อง What Colour is It? 24 มิ.ย. 67 (มีใบงาน)