สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การใช้ภาษาในการพูดแนะนำผู้อื่น เป็นการฝึกประสบการณ์ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสาร ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.1/4, ต 1.2 ป.1/1,  ต 2.2 ป.1/1, ต 4.1 ป.1/1 

จุดประสงค์

1. ออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง

2. พูดแนะนำเพื่อนด้วยประโยคง่ายๆ ได้

3. อ่านและเขียนตัวอักษรได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. ความถูกต้องในการพูดแนะนำเพื่อนด้วยประโยคง่าย ๆ

2. ความถูกต้องในการออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง

3  ความถูกต้องในการอ่านและเขียนตัวอักษร   

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Unit 1 : Self
ชั่วโมง Self
เรื่อง Who is This? (1) 17 มิ.ย. 67 (มีใบงาน)