สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การใช้ภาษาในการพูดเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลข เป็นการฝึกประสบการณ์ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสาร ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ต 2.2 ป.1/1 ต 4.1 ป.1/1

จุดประสงค์

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

   - ระบุจำนวน one to ten ได้ถูกต้อง

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

    1) พูดประโยคคำสั่งแล้วปฏิบัติตามได้ถูกต้อง

    2) อ่านและเขียนตัวอักษรได้ถูกต้อง

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

   - เพลิดเพลินในการร่วมกิจกรรม

การวัดผลและประเมินผล

1. ความถูกต้องในการระบุระบุจำนวน one to ten

2. ความถูกต้องในการพูดประโยคคำสั่งแล้วปฏิบัติตาม

3 ความถูกต้องในการอ่านและเขียนตัวอักษร

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Unit 1 : Self
ชั่วโมง Self
เรื่อง Tell Me More 12 มิ.ย. 67 (มีใบงาน)