สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกชื่ออวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายที่ถูกต้องชัดเจน ช่วยให้ผู้พูดและผู้ฟังเข้าใจถูกต้อง สามารถปฏิบัติตามได้ถูกต้อง และช่วยให้การสื่อสารบรรลุตามวัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.1/1, ต 1.3 ป.1/1, ต 2.2 ป.1/1 ต 3.1 ป.1/1, ต 4.1 ป.1/1, ต 4.2 ป.1/1

จุดประสงค์

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

   1) ระบุคำศัพท์ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้

   2) อ่านออกเสียงคำศัพท์ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

    1) พูดและปฏิบัติตามคำสั่งได้

    2) อ่านและเขียนตัวอักษรได้ถูกต้อง

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

    - เพลิดเพลินในการร่วมกิจกรรม

การวัดผลและประเมินผล

1. ความถูกต้องในการระบุคำศัพท์ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

2. ความถูกต้องในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

3. ความถูกต้องพูดและปฏิบัติตามคำสั่ง

4. ความถูกต้องในการอ่านและเขียนตัวอักษร

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Unit 1 : Self
ชั่วโมง Self
เรื่อง Monster’s Body 10 มิ.ย. 67 (มีใบงานและแบบประเมินตนเอง)