สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดขอและให้ข้อมูลคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายที่ถูกต้องชัดเจนทำให้ผู้พูดและผู้ฟังมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและปฏิบัติตามคำสั่งได้ถูกต้อง ช่วยให้การสื่อสารบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.1/1, ต 1.2 ป.1/2, ต 2.2 ป.1/1 ต 3.1 ป.1/1, ต 4.1 ป.1/1, ต 4.2 ป.1/1

จุดประสงค์

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

   - ระบุคำศัพท์ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ 

   - อ่านออกเสียงคำศัพท์ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

    - พูดและปฏิบัติตามคำสั่งได้ฃ

    - อ่านและเขียนตัวอักษรได้ถูกต้อง

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

   - มีมารยาทในการใช้และปฏิบัติตามคำสั่ง

การวัดผลและประเมินผล

1. ความถูกต้องในการระบุคำศัพท์ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

2. ความถูกต้องในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

3 ความถูกต้องพูดและปฏิบัติตามคำสั่ง

4 ความถูกต้องในการอ่านและเขียนตัวอักษร

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Unit 1 : Self
ชั่วโมง Self
เรื่อง Parts of Your Body 5 มิ.ย. 67 (มีใบงาน)