สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การถามตอบและให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อจริงและชื่อเล่นของตนเองและผู้อื่น มีความสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้พูดและผู้ฟังที่สื่อสารได้ชัดเจน

ทำให้มีความเข้าใจตรงกันและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร การใช้ภาษาถูกต้องตามโครงสร้างทางภาษา และสอดคล้องกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.3 ป.1/1, ต 2.1 ป.1/3, ต 2.2 ป.1/1, ต 4.1 ป.1/1 

จุดประสงค์

1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อจริงและชื่อเล่นตามโครงสร้างประโยคที่เรียนได้

2. พูดแนะนำชื่อจริงและชื่อเล่นของตนเองได้

3. อ่านและเขียนตัวอักษรได้ถูกต้อง

4. มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. ความถูกต้องในการอ่านออกเสียงตัวอักษรและการเขียนตัวอักษร W/w, I/i

2. ความถูกต้องในการพูดแนะนำชื่อจริงและชื่อเล่นของตนเอง

3. ความถูกต้องในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อจริงและชื่อเล่นตามโครงสร้างประโยคที่เรียน

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Unit 1 : Self
ชั่วโมง Self
เรื่อง Know About Me 29 พ.ค. 67 (มีใบงานและแบบประเมินตนเอง)