สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การทักทาย การแนะนำตัวและการทำความรู้จักเพื่อนใหม่ มีความสำคัญที่ผู้พูดและผู้ฟังจำเป็นต้องสื่อสารให้ถูกต้อง เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและถูกต้องเหมาะสมตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.2 ป.1/1, ต 2.1 ป.1/1, ต 2.2 ป.1/1 ต 4.1 ป.1/1 

จุดประสงค์

1. ระบุคำกล่าวทักทายที่ใช้ในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้

2. พูดทักทายเพื่อทำความรู้จักเพื่อนใหม่และปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

3. มีมารยาทในการพูดทักทาย พูดทำความรู้จักเพื่อนใหม่

การวัดผลและประเมินผล

1. ความถูกต้องในการใช้คำทักทายให้ถูกต้องตามเวลา

2. ความถูกต้องในการถามและตอบทักทายเพื่อทำความรู้จักเพื่อนใหม่และปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมตามวัฒนธรรม

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Unit 1 : Self
ชั่วโมง Self
เรื่อง Nice to Meet You 27 พ.ค. 67 (มีแบบประเมินตนเอง)