สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การทักทาย การแนะนำตัวเองเป็นวัฒนธรรมการใช้ภาษาที่เป็นสากล ดังนั้น นักเรียนควรเรียนรู้การพูด ถามตอบ การทักทาย ที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้พูดและผู้ฟังมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและสอดคล้องกับวัฒนธรรมการใช้ภาษาของเจ้าของภาษา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.1/3, ต 1.2 ป.1/1,  ต 1.3 ป.1/1, ต 2.2 ป.1/1, ต 4.1 ป.1/1 

จุดประสงค์

1. ระบุคำกล่าวทักทายที่ใช้ในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้

2. ถามและตอบคำถามเกี่ยวกับชื่อของตนได้ถูกต้อง

3. พูดทักทายตามช่วงเวลาต่าง ๆ ได้

4. มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. ความถูกต้องในการใช้คำทักทายให้ถูกต้องตามเวลา

2. ความถูกต้องในการถามและตอบคำถามเกี่ยวกับชื่อของตนได้ถูกต้อง

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Unit 1 : Self
ชั่วโมง Self
เรื่อง Hello 20 พ.ค. 67