สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แหล่งข้อมูลในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ที่รวบรวมหลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษร ได้แก่ หอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุด หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ส่วนหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรมักจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์ โบราณวัตถุ และโบราณสถาน รวมถึงศาสนสถาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ส 4.1 ป.6/2  นำเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทำความเข้าใจเรื่องราวสำคัญในอดีต

จุดประสงค์

1 อธิบายลักษณะของการใช้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและไม่น่าเชื่อถือได้

2 ระบุแหล่งที่เหมาะสมเพื่อสืบค้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้
3 เห็นความสำคัญของแหล่งข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1 การถาม-ตอบ
2 การสังเกต

3 การเล่นเกม

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย วิธีการทางประวัติศาสตร์
ชั่วโมง วิธีการทางประวัติศาสตร์
เรื่อง แหล่งข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 13 มิ.ย. 67 (มีใบงาน)