สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การจัดโต๊ะเขียนหนังสือและการจัดกระเป๋านักเรียนอย่างมีกระบวนการจะช่วยหยิบสิ่งของใช้งานได้สะดวกและเป็นการรักษาสุขภาพหลังของนักเรียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ป.4/1 อธิบายเหตุผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

ง 1.1 ป.4/2 ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทนรับผิดชอบ และซื่อสัตย์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถอธิบายขั้นตอนการจัดโต๊ะเขียนหนังสือและกระเป๋านักเรียนได้

2. สามารถจัดโต๊ะเขียนหนังสือและกระเป๋านักเรียนได้อย่างคล่องแคล่ว

3. เห็นคุณค่าของการทำงานได้เป็นอย่างดี

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียน

2. การปฏิบัติกิจกรรม    

3. ผลงาน/ใบงาน

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 1 รับผิดชอบตนเอง
ชั่วโมง รับผิดชอบตนเอง
เรื่อง การจัดโต๊ะเขียนหนังสือและการจัดกระเป๋านักเรียน 12 มิ.ย. 67 (ใบงาน และใบความรู้)