สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การติดตะขอเป็นการซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ชำรุดให้กลับมาใช้ได้เป็นการยืดอายุการใช้งานได้อีก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ป.4/1 อธิบายเหตุผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

ง 1.1 ป.4/2 ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทนรับผิดชอบ และซื่อสัตย์

ง 1.1 ป.4/4 ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัด และคุ้มค่า

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถอธิบายวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการติดตะขอได้

2. สามารถซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการติดตะขอ กระโปรง/กางเกงได้

3. มีความรับผิดชอบในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียน

2. การปฏิบัติกิจกรรม
3. ผลงาน/ใบงาน

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 1 รับผิดชอบตนเอง
ชั่วโมง รับผิดชอบตนเอง
เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้า (การติดตะขอ) 5 มิ.ย. 67 (ใบงาน และใบความรู้)