สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสร้างสรรค์งานประติมากรรมผนึกกระดาษ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ 1.1 ม. 3/6 สร้างงานทัศนศิลป์ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ
ศ 1.1 ม. 3/7 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สื่อความหมายเป็นเรื่องราวโดยประยุกต์ใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
ศ 1.1 ม. 3/9 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย
 

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการผนึกกระดาษประติมากรรมผนึกกระดาษได้
ด้านทักษะและกระบวนการ

1. นักเรียนสามารถขึ้นโครงสร้างประติมากรรมผนึกกระดาษได้

ด้านคุณลักษณะ

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. ประเมินผลงาน ชิ้นงาน

เครื่องมือ
1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. แบบประเมินผลงาน ชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ประติมากรรมผนึกกระดาษ
ชั่วโมง ประติมากรรมผนึกกระดาษ
เรื่อง ประติมากรรมผนึกกระดาษ (2) 12 ก.ย. 67 (มีใบความรู้ และวีดิทัศน์ประกอบการสอน)