สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ความหมาย และประเภทของอุปกรณ์ประกอบฉาก
2. บทบาทหน้าที่ของอุปกรณ์ประกอบฉาก
3. ขั้นตอนการสร้างอุปกรณ์ประกอบฉาก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

          ศ 1.1 ม. 3/6 สร้างงานทัศนศิลป์ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ
          ศ 1.1 ม. 3/7 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สื่อความหมายเป็นเรื่องราวโดยประยุกต์ใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
          ศ 1.1 ม. 3/9 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยายเหตุการณ์ต่างๆ โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย
          ศ 1.1 ม. 3/11 เลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม และนำไปจัดนิทรรศการ
จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมาย และประเภทของอุปกรณ์ประกอบฉาก
 2. นักเรียนสามารถอธิบายบทบาทหน้าที่ของอุปกรณ์ประกอบฉาก
3. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการสร้างอุปกรณ์ประกอบฉาก
ด้านทักษะและกระบวนการ

-

ด้านคุณลักษณะ

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้

 

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เครื่องมือ
1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การจัดนิทรรศการผ่านกิจกรรมละครเวที
ชั่วโมง การจัดนิทรรศการผ่านกิจกรรมละครเวที
เรื่อง อุปกรณ์ประกอบฉากละคร 1 ส.ค. 67 (มีใบความรู้)