สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. เทคนิคและวิธีการสร้างงานของศิลปิน

2. การสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์อย่างง่าย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ 1.1 ม. 3/2 ระบุบรรยายเทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถบอกวัสดุอุปกรณ์และเทคนิคในการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์อย่างง่ายได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

2. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์วัสดุอย่างง่ายได้

ด้านคุณลักษณะ

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. ประเมินจากชิ้นงานหรือภาระงาน

เครื่องมือ
1. แบบประเมินผลรวบยอดตามจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภาพพิมพ์สร้างสรรค์
ชั่วโมง ภาพพิมพ์สร้างสรรค์
เรื่อง ภาพพิมพ์ (2) 6 มิ.ย. 67 (มีใบความรู้)