สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. เทคนิคและวิธีการสร้างงานของศิลปิน

 2. ภาพพิมพ์ ประเภทและการทำงานภาพพิมพ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ 1.1 ม. 3/2 ระบุบรรยายเทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถบรรยายเทคนิค วิธีการสร้างสรรค์งานของศิลปิน

ด้านทักษะและกระบวนการ

2. นักเรียนสามารถแยกแยะเทคนิค วิธีการสร้างสรรค์งานของศิลปินได้

ด้านคุณลักษณะ

3. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. ประเมินจากชิ้นงานหรือภาระงาน

เครื่องมือ
1. แบบประเมินผลรวบยอดตามจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภาพพิมพ์สร้างสรรค์
ชั่วโมง ภาพพิมพ์สร้างสรรค์
เรื่อง ภาพพิมพ์ (1) 30 พ.ค. 67 (มีใบความรู้)