สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์

2. ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ 1.2 ม. 3/1 บรรยายสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ที่เลือกมาโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบ

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายเรื่องสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

2. นักเรียนสามารถแยกแยะทัศนธาตุและหลักการออกแบบที่ปรากฎในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ได้

ด้านคุณลักษณะ

3. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. ประเมินจากแบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

เครื่องมือ
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์
ชั่วโมง สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์
เรื่อง สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ (1) 16 พ.ค. 67 (มีใบความรู้)