สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

หลักและวิธีการวิเคราะห์วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการวิเคราะห์วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. นักเรียนสามารถอธิบายเรื่องหลักวิเคราะห์วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ได้อย่างเหมาะสม

ด้านคุณลักษณะ

1. นักเรียนมีวินัย

2. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- การถาม/ตอบคำถาม สรุปบทเรียน การร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม

- ชิ้นงาน

เครื่องมือ

- แบบประเมิน

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักและวิธีการวิเคราะห์วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์
ชั่วโมง หลักและวิธีการวิเคราะห์วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์
เรื่อง หลักและวิธีการวิเคราะห์วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ 10 ก.ย. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)