สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ปฏิบัติสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย โดยจัดทำตามโครงร่างการแสดง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. นักเรียนสามารถปฏิบัติสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ได้อย่างเหมาะสม

ด้านคุณลักษณะ

1. นักเรียนมีวินัย

2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- การถาม/ตอบคำถาม สรุปบทเรียน การร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม

- ชิ้นงาน

เครื่องมือ

- แบบประเมิน

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 นาฏศิลป์สร้างสรรค์
ชั่วโมง นาฏศิลป์สร้างสรรค์
เรื่อง นาฏศิลป์สร้างสรรค์ (4) 3 ก.ย. 67