สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบูรณาการนาฏศิลป์และการละครกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยการนำเนื้อหาวิชาการต่างๆที่มีความสัมพันธ์กันมาเชื่อมโยงกับนาฏศิลป์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

ด้านความรู้

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบูรณาการนาฏศิลป์และการละครกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ

ด้านทักษะและกระบวนการ

2.นักเรียนสามารถบูรณาการนาฏศิลป์และการละครกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้

ด้านคุณลักษณะ

1. นักเรียนมีวินัย

2. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- การถาม/ตอบคำถาม สรุปบทเรียน การร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม

- ชิ้นงาน

เครื่องมือ

- แบบประเมิน

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 นาฏศิลป์สร้างสรรค์
ชั่วโมง นาฏศิลป์สร้างสรรค์
เรื่อง นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 13 ส.ค. 67 (มีใบงาน)