สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากสถานการณ์ต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถอธิบายทักษะการป้องกันตัวในสถานการณ์เสี่ยงต่างๆได้อย่างเหมาะสม

ด้านทักษะกระบวนการ

นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะการป้องกันตัวในสถานการณ์เสี่ยงต่างๆได้อย่างเหมาะสม

ด้านคุณลักษณะ

1. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตในการเข้าร่วมกิจกรรม

2. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมกิจกรรม

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการฝึกปฏิบัติทักษะการป้องกันตัวเพื่อใช้ในสถานการณ์เสี่ยงต่างๆได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. ประเมินจากกิจกรรม SKILL SHOW

2. ประเมินจากใบงาน เรื่อง “การป้องกันตนเองจากการถูกคุกคามทางเพศ”

3. สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน

เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน เรื่อง “การป้องกันตัวจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ”

2. แบบสังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ทักษะการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ชั่วโมง ทักษะการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
เรื่อง การป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากสถานการณ์ต่างๆ 12 ก.ย. 67 (มีใบงานและใบความรู้)