สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 2.1 ม.1/1  อธิบายวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของวัยรุ่นได้ถูกต้อง

ด้านทักษะกระบวนการ

   นักเรียนสามารถระบุการปรับตัวต่อเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของวัยรุ่นได้ถูกต้องทุกตำแหน่งของ ร่างกายจากการทำกิจกรรมกลุ่ม

ด้านคุณลักษณะ

1.นักเรียนใฝ่เรียนรู้

2. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

     - คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการยกตัวอย่างวิธีการการส่งเสริมและพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

  1. ความสามารถในการคิด
  2. ความสามารถในการสื่อสาร

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกตจากการทำกิจกรรมและตอบคำถามในชั้นเรียน

2. ใบงาน เรื่อง เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของวัยรุ่น

เครื่องมือ

1. สังเกตจากการทำกิจกรรมและตอบคำถามในชั้นเรียน

2. ใบงาน เรื่อง เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของวัยรุ่น

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศของวัยรุ่น
ชั่วโมง การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศของวัยรุ่น
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของวัยรุ่น 1 ส.ค. 67 (มีใบงานและใบความรู้)