สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 1.1 ม.1/3  วิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน

พ 4.1 ม.1/4     ควบคุมน้ำหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

   1. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางร่างกายได้อย่างถูกต้อง

   2. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการควบคุมน้ำหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะกระบวนการ

   นักเรียนสามารถแสดงวิธีการควบคุมของตนเองให้อยู่ในเกณฑมาตรฐานได้

ด้านคุณลักษณะ

    1. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมกิจกรรม

    2. นักเรียนใฝ่เรียนรู้ในการเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน

- คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

     นักเรียนเห็นคุณค่าในการดูแลและควบคุมน้ำหนักตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

  1. ความสามารถในการคิด
  2. ความสามารถในการสื่อสาร
  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

 

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกตจากการตอบคำถามในชั้นเรียน

2. สังเกตจากการตอบคำถามในใบงาน

3. สังเกตจากชิ้นงานกิจกรรม“การคำนวณการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางร่างกาย”

4. สังเกตจากชิ้นงานกิจกรรม“ต้องปฏิบัติตนอย่างไรถึงจะสุขภาพดี”

5. สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน  

 เครื่องมือ

1.แบบสังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

2.แบบประเมินใบงาน“การคำนวณการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางร่างกาย”

3. แบบประเมินชิ้นงาน “ต้องปฏิบัติตนอย่างไรถึงจะสุขภาพดี”

4. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
ชั่วโมง วัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
เรื่อง การดูแลและควบคุมน้ำหนักตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 18 ก.ค. 67 (มีใบงานและใบความรู้)