สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อธิบายความสำคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 1.1 ม.1/1 อธิบายความสำคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

    นักเรียนสามารถอธิบายโครงสร้างและหน้าที่การทำงานของระบบต่อมไร้ท่อได้  

ด้านทักษะกระบวนการ

    นักเรียนสามารถวิเคราะห์โครงสร้างและหน้าที่การทำงานของระบบต่อมไร้ท่อได้

ด้านคุณลักษณะ

   1. นักเรียนใฝ่เรียนรู้

   2. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

  1. ความสามารถในการสื่อสาร
  2. ความสามารถในการคิด
  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

การวัดผลและประเมินผล

1 วิธีการ

- สังเกตจากการทำกิจกรรมและตอบคำถามในชั้นเรียน

- ชิ้นงาน เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่อมไร้ท่อ

2 เครื่องมือ

- แบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

- แบบประเมินใบงาน

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อวัยรุ่น
ชั่วโมง ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อวัยรุ่น
เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่อมไร้ท่อ 6 มิ.ย. 67 (มีใบความรู้และสื่อสำหรับครู)