สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อธิบายความสำคัญของระบบประสาทมีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 1.1 ม.1/1 อธิบายความสำคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น

จุดประสงค์การเรียนรู้

   ด้านความรู้

      นักเรียนสามารถอธิบายความสำคัญของระบบประสาทที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น

   ด้านทักษะกระบวนการ

     นักเรียนสามารถวิเคราะห์และนำเสนอความสำคัญของระบบประสาทที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น

   ด้านคุณลักษณะ

     1.นักเรียนใฝ่เรียนรู้

      2. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกตจากการทำกิจกรรมและตอบคำถามในชั้นเรียน

2. ชิ้นงานเรื่องความสำคัญของระบบประสาทที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น

เครื่องมือ

1. แบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

2. แบบประเมินใบงาน

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อวัยรุ่น
ชั่วโมง ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อวัยรุ่น
เรื่อง ความสำคัญของระบบประสาทที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น 23 พ.ค. 67 (มีใบความรู้)