สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อธิบายความสำคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ ของวัยรุ่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 1.1 ม.1/1 อธิบายความสำคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถอธิบายโครงสร้างและระบุหน้าที่ของระบบประสาทได้ถูกต้อง

ด้านทักษะกระบวนการ

นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์โครงสร้างหน้าที่การทำงานของระบบประสาท

ด้านคุณลักษณะ

1.นักเรียนใฝ่เรียนรู้

2. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกตจากการทำกิจกรรมและตอบคำถามในชั้นเรียน

2. ใบงาน เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาท

เครื่องมือ

1. แบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

2. แบบประเมินใบงาน

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อวัยรุ่น
ชั่วโมง ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อวัยรุ่น
เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาท 16 พ.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้และสื่อสำหรับครู)