สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เครื่องปั้นดินเผา เป็นงานภูมิปัญญาที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพื่อประโยชน์ใช้สอยหรือเพิ่มความสะดวกในการดำรงชีวิต เครื่องปั้นดินเผามีความเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันตั้งแต่เป็นภาชนะใส่อาหารจนถึงรูปปั้นสำหรับเคารพบูชา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.2/2 ยกตัวอย่างวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้

จุดประสงค์

1 อธิบายความสำคัญของภูมิปัญญาด้านเครื่องปั้นดินเผาได้

2 วิเคราะห์ภูมิปัญญาด้านเครื่องปั้นดินเผาได้

3 เห็นความสำคัญของภูมิปัญญาไทย

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 5 เรื่อง เครื่องปั้นดินเผา

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 ภูมิปัญญาไทย
ชั่วโมง ภูมิปัญญาไทย
เรื่อง เครื่องปั้นดินเผา 14 มี.ค. 67 (มีใบงานและแบบประเมินตนเอง)