สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การทอผ้าเป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่ง คนไทยในอดีตมักทอผ้าไว้ใช้เอง และใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ นับได้ว่าผ้ามีความเกี่ยวข้องกับชีวิต ตั้งแต่การเกิด การบวช การแต่งงาน การตาย ผ้าทอจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตคนไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.2/2 ยกตัวอย่างวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้

จุดประสงค์

1 อธิบายความสำคัญของภูมิปัญญาด้านการทอผ้าได้

2 วิเคราะห์ภูมิปัญญาด้านการทอผ้าได้

3 เห็นความสำคัญของภูมิปัญญาไทย

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 4 เรื่อง การทอผ้า

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 ภูมิปัญญาไทย
ชั่วโมง ภูมิปัญญาไทย
เรื่อง การทอผ้า 7 มี.ค. 67 (มีใบงาน)