สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คนในอดีตนอกจากจะนำวัสดุที่หาได้จากธรรมชาติมาใช้ในการประกอบอาหารหรือขนม นอกจากจะให้รสชาติที่อร่อยแล้ว ยังเกิดเป็นสีสันต่าง ๆ ที่ชวนให้รับประทานยิ่งขึ้น เช่น การใช้ใบเตยสร้างสีเขียว เป็นต้น อีกทั้งยังนำมาประดิษฐ์เป็นภาชนะบรรจุอาหารนั้นด้วย เช่น การห่อขนมด้วยใบตอง การห่อข้าวด้วยใบบัวการนำกระบอกไม้ไผ่มาใส่น้ำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.2/2  ยกตัวอย่างวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้

จุดประสงค์

1 อธิบายความสำคัญของภูมิปัญญาไทยด้านบรรจุภัณฑ์และสีผสมอาหารได้

2 ยกตัวอย่างภูมิปัญญาไทยด้านบรรจุภัณฑ์และสีผสมอาหารได้

3 เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 2 เรื่อง ธรรมชาติสร้างสรรค์

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 ภูมิปัญญาไทย
ชั่วโมง ภูมิปัญญาไทย
เรื่อง ธรรมชาติสร้างสรรค์ 22 ก.พ. 67 (มีใบงาน)