สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พืชสมุนไพร เป็นผลผลิตจากธรรมชาติที่มนุษยชาตินำมาใช้ประโยชน์เพื่อการรักษาโรคมาตั้งแต่โบราณ อารยธรรมของชนชาติไทยก็ได้รู้จักวิธีการใช้สมุนไพรต่าง ๆ เหล่านี้มาใช้ในการรักษาโรค และนำมาเป็นเครื่องปรุงในการประกอบอาหาร เกิดเป็นอัตลักษณ์และภูมิปัญญาในศาสตร์การรักษาโรคตามแบบแพทย์แผนไทย และกลายเป็นทางเลือกในการรักษาและดูแลสุขภาพในปัจจุบัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.2/2  ยกตัวอย่างวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้

จุดประสงค์

1 อธิบายความสำคัญของภูมิปัญญาไทยในการนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ได้

2 ยกตัวอย่างสมุนไพรไทยและวิเคราะห์สรรพคุณทางยาได้

3 เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 1 เรื่อง สมุนไพรมหัศจรรย์

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 ภูมิปัญญาไทย
ชั่วโมง ภูมิปัญญาไทย
เรื่อง สมุนไพรมหัศจรรย์ 15 ก.พ. 67 (มีใบงาน)