สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วัฒนธรรมและประเพณีไทย ล้วนมีคุณค่าต่อสังคมไทย เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองทางอารยธรรมของชนชาติไทยและมนุษยชาติ และเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่หล่อหลอมให้คนในชาติมีความความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ควรค่าการการอนุรักษ์ เป็นมรดกให้แก่ลูกหลานสืบต่อไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.2/2 ยกตัวอย่างวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้

จุดประสงค์

1 ยกตัวอย่างการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยได้

2 ปฏิบัติตนเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยได้

3 เห็นความสำคัญและอนุรักษ์ประเพณีไทย

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 10 เรื่อง คุณค่าและการอนุรักษ์

2. สังเกตการทำงานรายบุคคล

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

     

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 4 วัฒนธรรมและประเพณีไทย
ชั่วโมง วัฒนธรรมและประเพณีไทย
เรื่อง คุณค่าและการอนุรักษ์ 8 ก.พ. 67 (มีใบงาน)