สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ประเพณีเป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม การที่ชาวไทยในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรมประเพณี แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายในแนวคิดและการดำรงชีวิต การสืบทอดประเพณีท้องถิ่น จึงเป็นการดำรงรักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไว้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.2/2  ยกตัวอย่างวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้

จุดประสงค์

1 ยกตัวอย่างประเพณีไทย 4 ภาคได้

2 วิเคราะห์ประเพณีไทย 4 ภาค ได้

3 เห็นความสำคัญและอนุรักษ์ประเพณีไทย

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 9 เรื่อง ประเพณีไทย

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 4 วัฒนธรรมและประเพณีไทย
ชั่วโมง วัฒนธรรมและประเพณีไทย
เรื่อง ประเพณีไทย 4 ภาค 1 ก.พ. 67 (มีใบงาน)