สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่มีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชน เมื่อถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนก็จะพากันไปทำบุญตักบาตรที่วัด ฟังพระธรรมเทศนา และน้อมนำหลักธรรมต่าง ๆ มาปฏิบัติในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดความสุขกับตนเองและสังคม อีกทั้งยังเป็นการช่วยธำรงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.2/2 ยกตัวอย่างวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้

จุดประสงค์

1 อธิบายประเพณีทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา

2 วิเคราะห์ความสำคัญและการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางศาสนาได้

3 เห็นความสำคัญของการทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ ๗ เรื่อง วันสำคัญทางศาสนา

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 4 วัฒนธรรมและประเพณีไทย
ชั่วโมง วัฒนธรรมและประเพณีไทย
เรื่อง วันสำคัญทางศาสนา 18 ม.ค. 67 (มีใบงาน)