สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ประเพณีลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เป็นประเพณีที่ชาวไทยจะทำกระทงใส่เครื่องสักการะไปลอยที่แม่น้ำ เพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณของน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิต เป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของน้ำ และการรักษาแหล่งน้ำและสภาพแวดล้อมให้สะอาด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.2/2 ยกตัวอย่างวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้

จุดประสงค์

1 อธิบายความประวัติและความสำคัญของประเพณีลอยกระทงได้

2 ปฏิบัติตนตามประเพณ๊ของไทยได้

3 เห็นความสำคัญประเพณีลอยกระทง

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 6 เรื่อง ลอยกระทง

2. สังเกตการทำงานรายบุคคล

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 4 วัฒนธรรมและประเพณีไทย
ชั่วโมง วัฒนธรรมและประเพณีไทย
เรื่อง ลอยกระทง 11 ม.ค. 67 (มีใบงาน)