สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีที่ตรงกับวันขึ้นปีใหม่ของไทย จะมีการสรงน้ำพระ การรดน้ำขอพรจากญาติผู้ใหญ่ เพื่อความเคารพและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ อีกทั้งยังมีการละเล่นสาดน้ำอีกด้วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.2/2 ยกตัวอย่างวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้

จุดประสงค์

1 ยกตัวอย่างกิจกรรมในวันสงกรานต์ได้

2 ปฏิบัติตนตามประเพณีสงกรานต์ได้ถูกต้อง

2 เห็นความสำคัญประเพณีสงกรานต์

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 5 เรื่อง เย็นชุ่มฉ่ำ

2. สังเกตการทำงานรายบุคคล

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

     

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 4 วัฒนธรรมและประเพณีไทย
ชั่วโมง วัฒนธรรมและประเพณีไทย
เรื่อง ประเพณีสงกรานต์ 4 ม.ค. 67 (มีใบงาน)